• Lin
  • Nữ, Từ 30 đến 34 tuổi, Đài Loan

Đánh giá của Lin

ABK学館日本語学校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 05

有點老舊有點老舊有點老舊有點老舊有點老舊

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ