• chubbyhi
  • Nữ, Từ 15 đến 19 tuổi, Việt Nam

Đánh giá của chubbyhi

インタ-ナショナルアカデミ-

Hokkaido

Bài đăng về trường 2017, Jun, 23

CHECKING CHECKING CHECKING CHECKING CHECKING CHECKING CHECKING

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ