• Patrick Gilles
  • Nam, Từ 20 đến 24 tuổi, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Đánh giá của Patrick Gilles

Không có đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ