• SJ83
  • Nam, Từ 40 đến 44 tuổi, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Đánh giá của SJ83

進和外語アカデミ-

Tokyo

Bài đăng về trường 2018, Feb, 06

Not as many activities as I hoped. But classes were very well organised and teachers were great.

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ