• Alix
  • Nữ, Từ 30 đến 34 tuổi, Pháp

Đánh giá của Alix

ICLC (国際言語文化センタ-附属日本語学校)

Okinawa

Bài đăng về trường 2016, Jul, 06

The staff is really friendly and helpful. They really care about their students! The only point ...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ