• BASANT
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Nepal

Đánh giá của BASANT

ICLC (国際言語文化センタ-附属日本語学校)

Okinawa

Bài đăng về trường 2016, Jul, 06

I think just only one thing that the course of kanji is not so enough. I would like to suggest to...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ