• Seddik
  • Nam, Từ 35 đến 39 tuổi, Ai Cập

Đánh giá của Seddik

東方国際学院

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 07

It wasn't easy to have opportunities to communicate with Japanese people. Not easy to find ...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ