• Alisa
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Thái Lan

Đánh giá của Alisa

武蔵浦和日本語学院

Saitama

Bài đăng về trường 2016, Jul, 12

มีเรื่องลำบากก็สามารถปรึกษาครูได้ค่ะ ทุกคนให้ความช่วยเหลืออยางดี

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ