• nelson
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Trung Quốc

Đánh giá của nelson

赤門会日本語学校日暮里校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 13

再多一点课外教学时间比较好。让刚来日本的学生多熟悉熟悉日本环境。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ