• Ryu
  • Nữ, Từ 35 đến 39 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của Ryu

長崎外国語大学

Nagasaki

Bài đăng về trường 2016, Jul, 13

외국어전문이어서, 어학내용이 충실했고, 여러 나라사람이 모여있었기 때문에 새로운 경험을 할수 있었다.

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ