• Mean
  • Nam, Từ 20 đến 24 tuổi, Việt Nam

Đánh giá của Mean

国際日本語学院

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 14

先生は熱心に教えてもらいます。そして、日本語を話す環境があります。とてもいいと思います。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ