• Chang
  • Nữ, Từ 30 đến 34 tuổi, Trung Quốc

Đánh giá của Chang

東京ギャラクシ-日本語学校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 15

老师亲切 设施挺好 教学方法没有什么特色 还是要靠自己学

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ