• august
  • Nam, Từ 20 đến 24 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của august

せいがん日本語学校

Osaka

Bài đăng về trường 2016, Jul, 15

여러 국가의 사람들과 친구가 되었던것과 야키니쿠 파티도 즐거웠다

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ