• Maruko kaba
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Việt Nam

Đánh giá của Maruko kaba

せいがん日本語学校

Osaka

Bài đăng về trường 2016, Jul, 15

Môi trường tuyệt vời cho việc học tập và sinh hoạt

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ