• Brigitte
  • Nữ, Từ 30 đến 34 tuổi, Canada

Đánh giá của Brigitte

京都文化日本語学校

Kyoto

Bài đăng về trường 2016, Jul, 20

Really serious school. Hard work, but paid at the end! Really good school to improve your grammar...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ