• MOON
  • Nam, Từ 35 đến 39 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của MOON

ラボ日本語教育研修所

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 21

선생님들의 열정과 수준이 높았고 알기쉽게 잘 가르쳐 주셨습니다.

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ