• Muu
  • Nam, Từ 30 đến 34 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của Muu

イ-ストウエスト日本語学校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 21

선생님과의 거리가 가까운 점과 일본어와 진학에 정열적으로 지도해 주는 점

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ