• tokyoameoko
  • Nam, Từ 40 đến 44 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của tokyoameoko

東京早稲田外国語学校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 22

선생님은 매우 친절하고 진학 할 때 상담에 응해 주었다. 진학 및 일본 유학 시험 전문의 수업을 따로 ...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ