• rikoi
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Trung Quốc

Đánh giá của rikoi

赤門会日本語学校本校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 22

教师非常和蔼。对学生非常重视。各种语言都可以有对应的老师。进学指导也会对学生很有帮助。只是日语达...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ