• JY SYSTEM
  • Nam, Từ 35 đến 39 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của JY SYSTEM

サム教育学院

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 26

선생님이 친절하고 열심히 가르쳐 주셨음

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ