• Ichiro
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của Ichiro

信州大学

Nagano

Bài đăng về trường 2016, Aug, 04

없어요오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ