• Tim
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Đánh giá của Tim

国際基督大学

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Aug, 05

Thanks to ICU's Japanese class, I worked hard and became able to study kanji more quickly. H...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ