• youngjung
  • Nữ, Từ 35 đến 39 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của youngjung

青山国際教育学院日本語センタ-

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Aug, 07

담당 선생님이 합격을 위해 누구보다도 잘 가르쳐 줬다

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ