• park
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của park

東北大学

Miyagi

Bài đăng về trường 2016, Aug, 15

유학생을 위한 수업이 있었으며 전공수업도 잘 되어있었던 점

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ