• chobits227
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Đài Loan

Đánh giá của chobits227

國學院大学

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Aug, 17

學校很新氣氛非常好,只是校園感覺有一點小

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ