• Ben Patrick
  • Nam, Từ 30 đến 34 tuổi, Malaysia

Đánh giá của Ben Patrick

東北大学

Miyagi

Bài đăng về trường 2016, Aug, 18

Good Point ・A lot of good places to study in the campus ・Very good research facilities ・Man...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ