• Jungmin
  • Nam, Từ 30 đến 34 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của Jungmin

青山国際教育学院日本語センタ-

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Aug, 18

매우 훌륭한 선생님께서 많이 계셔서 공부에 전념할 수 있었고 성장할 수 있었다. 수업 커리큘럼도 체...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ