• Rony
  • Nam, Từ 30 đến 34 tuổi, Bangladesh

Đánh giá của Rony

仙台ランゲ-ジスク-ル

Miyagi

Bài đăng về trường 2016, Jul, 04

Good for the beginner.

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ