• chobyungmin
  • Nam, Từ 30 đến 34 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của chobyungmin

日本学生支援機構東京日本語教育センタ-

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Aug, 18

학습해온 내용을 프레젼테이션을 하면서 설명하는 수업방식을 많이 사용하고 있어 발표력을 향상시킬 수...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ