• Uj Karki
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Nepal

Đánh giá của Uj Karki

新宿平和日本語学校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Oct, 02

進学、就職のことも相談にのってくれます。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ