• kakui
  • Nam, Từ 30 đến 34 tuổi, Trung Quốc

Đánh giá của kakui

盛岡情報ビジネス専門学校

Iwate

Bài đăng về trường 2016, Jul, 04

不满: 食堂饭的种类太少了。 满足: 在学校学到了自己想学的知识。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ