• DI XIAOYU
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Trung Quốc

Đánh giá của DI XIAOYU

長沼スク-ル東京日本語学校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Oct, 14

老师们都很有责任,非常优秀! 如果想学纯正的日语就来这所学校吧! 老师都是日本人。来了日本就应该...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ