• Nisa
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Indonesia

Đánh giá của Nisa

日本学生支援機構東京日本語教育センタ-

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Oct, 18

Sensei-senseinya baik-baik. Nggak usah minder walau belum bisa bahasa Jepang sama sekali. Sensei ...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ