• Sulibar Jiro
  • Nam, Từ 35 đến 39 tuổi, Đài Loan

Đánh giá của Sulibar Jiro

福岡YMCA日本語学校

Fukuoka

Bài đăng về trường 2016, Oct, 24

老師教學認真,內容充實。工作人員態度親切服務周全。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ