• Mavis
  • Nữ, Từ 35 đến 39 tuổi, Hồng Kông

Đánh giá của Mavis

福岡YMCA日本語学校

Fukuoka

Bài đăng về trường 2016, Oct, 24

老師們都很親切,不論是日語還是生活上遇到困難都可以找他們商量。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ