• Nico
  • Nam, Từ 35 đến 39 tuổi, Đức

Đánh giá của Nico

元気日本語文化学校 東京

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Oct, 24

They always help and support you. All teachers and stuff are great and nice people.

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ