• skysea
  • Nam, Từ 50 đến 54 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của skysea

福岡YMCA日本語学校

Fukuoka

Bài đăng về trường 2016, Oct, 24

좋았던 점 - 선생님들께서 항상 수업준비를 철저히 해 주셔서 좋았다. - 선생님들께서 수업에 대한 질...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ