• John
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Đài Loan

Đánh giá của John

東京国際大学付属日本語学校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 04

優點: 老師都很親切。採用全天課 缺點: 無

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ