• Thi Thi Oo
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Myanmar

Đánh giá của Thi Thi Oo

サム教育学院

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Oct, 30

အားသာခ်က္ -ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္းေတြ တိုးတက္လာ အားနည္းခ်က္ -ေက်ာင္းျပင္ပ လႈပ္ရွာ မႈမ်ား နည္းျခင္း

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ