• ts231
  • Nam, Từ 40 đến 44 tuổi, Úc

Đánh giá của ts231

福岡YMCA日本語学校

Fukuoka

Bài đăng về trường 2016, Oct, 31

Nice school, very relevant curriculum - useful for daily life in Japan, well run, exceptional tea...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ