• Yun Sung Kim
  • Nam, Từ 30 đến 34 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của Yun Sung Kim

福岡YMCA日本語学校

Fukuoka

Bài đăng về trường 2016, Nov, 16

좋은 분위기에 좋은 선생님들과 즐겁게 공부할 수 있었습니다.

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ