• Asuka
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Đài Loan

Đánh giá của Asuka

福岡YMCA日本語学校

Fukuoka

Bài đăng về trường 2016, Nov, 17

由於採取小班制,老師能夠照顧到每一名學生,讓課程不只是生硬的課本而能在老師親切的帶領下安心地學習...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ