• s890689
  • Nam, Từ 20 đến 24 tuổi, Đài Loan

Đánh giá của s890689

拓殖大学

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Nov, 28

i think the campus is a little bit small, and too many people

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ