• Sohyung
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của Sohyung

市川日本語学院

Chiba

Bài đăng về trường 2016, Jul, 04

선생님들이 정말 다들 좋으셨어요. 다만 저같은 경우에는 일본대학 진학코스가 없었던게 아쉬웠어요.

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ