• Aisyah Hifni
  • Nữ, Từ 20 đến 24 tuổi, Malaysia

Đánh giá của Aisyah Hifni

東京日本語センタ-

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Nov, 29

建物は少し古くて新しい技術を使ったら方がいいと思います

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ