• HAW PHOOYIN
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Myanmar

Đánh giá của HAW PHOOYIN

友ランゲージアカデミー

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Dec, 08

ေက်ာင္းကဆရာ ဆရာမတု႔ိအားလံုးသေဘာထားျပည့္ဝစြာျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုနားလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးပါသည္~

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ