• Maruko kaba
  • 女性, 25〜29岁, 越南

Maruko kaba的体验谈

SEIGAN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

大阪

2016, Jul, 15投稿

Môi trường tuyệt vời cho việc học tập và sinh hoạt

阅读体验谈


请告诉我们关于您的学校信息

・信息陈旧、内容有误

・多上传一些学校的图片

・找不到自己所在的学校,希望添加该学校信息

请点击下面来联系我们。

点击这里联系我们